ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2011

ಚಂದಿರಚಂದಿರ ನಿನ್ನ ರೂಪ 
ಅಮೋಘ ಸುಂದರ 
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂದಿರ 
ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ನಿನ್ನ 
ಬೆಳಕೇ ಮಾಡುವೆ ಹಂದರ 
ಕತ್ತಲೆಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ 
ಸುಂದರ ಚಂದಿರ 

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: