ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2010

ನಿಜವಾದ ಗುರು

ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 

ದೇವರ ಸಮಾನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು

ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ

ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು

ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ತಿಳಿದಿರುವ

ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ ನೀವು

ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಲವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ

ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಅರಸ ನೀವು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು

ತುಂಬುವ ನಂಬಿಕಾಸ್ತ ನೀವು

ಬಡವರಿಗೆ ಜ್ಞ್ಯಾನ ದಾನ ಮಾಡುವ

ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಮಿತ್ರ ನೀವು

ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ

ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಿಲೆಯು ನೀವು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮೆಚ್ಚುವ

ಕರುನಾಡಿನ ಜೀವ ನೀವು

ಅಜೀವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ

ರತ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀವು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ

ಏಕೈಕ ದೇವರ ಸಮಾನದ ಗುರು ನೀವು


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

ಹನಿಗವನಗಳು

ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಥ ತುಂಬಿದರೆ ಚೆಂದಾದ
ಕವನವಾಗುವುದು
ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ
ಮಾತಾಗುವುದುಯೌವನ್ ಎಂಬುದೇ
ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಖ
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ
ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇ ದುಃಖ


ಹೊಸ ವರುಷವೆಂದು ತಿಳಿದೆ
ನಾ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ
ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತೆ
ತಪ್ಪೇನು ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿದೆ


ಹಾ ಹಾ ಎಂದು ನಗುವಾಗ
ಹಲ್ಲು ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು 
ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ 
ಸಿಲ್ವರ್ ಕವರ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು 


ನಗುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾ
ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ಕಂಡೆ
ದುರ್ಬಿನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಕಾನಿದೆ ನೀ ಬರಿ ಬಂಡೆ


ಮದುಮಗಳೆ೦ದು ಹೇಳಿ
ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಡಿದರು
ನಂತರ ಶಾಭಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬೆನ್ನು ಬಡಿದರು


ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಜೋಕೆ
ಮಾಡುವೆ ನಂತರ ಆದೆನು ಮೇಕೆ


ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆಂದು
ಮಾತನಾಡಲೆಂದು
ಬಂದೆ ನಾ ಹತ್ತಿರ
ಕಾಣಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎತ್ತರ