ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2017

ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರವೆಲ್ಲಿ ?
ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿನಲಿ
ಬಣ್ಣವೆಲ್ಲಿ ?
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೀಗಾಕಿರುವ
ಬೇಲಿಯ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಾ.
ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ
ಬೆಲೆಯಿರದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ
ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ತೋರಲು ನೋವಿಸುವ
ಭಾವಗಳ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಬಾ .
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀನು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನನು ಹುಡುಕಾಡುತಿರುವೆ
ಮೌನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಡಿ ಬಳಲಬೇಡ .
ನಿಜರೂಪವ ನಿನ್ನಾಕಲೆಯ
ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮರ್ಮವ
ಹೊರಗೆಳೆದು ತಾ.
ಗಂಡು‌-ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲೂ ಕೀಳಿಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣಿರದೆ ಗಂಡಿಗೆ
ಗಂಡಿರದೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಠಿಯಾರಿಲ್ಲ.
ಕೊಂದುಬಿಡು ಹೆದರಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಾವನು
ಸುತ್ತಿಕೊ ದೈರ್ಯದಿಂದ‌ ಹೋರಾಡುವ ಹಾವನು
ವಿಷಉಣ್ಣಿಸದಿರು ನೀ ಹೆಮ್ಮೆಯ‌ ಹೆಣ್ಣು
ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೆ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ಭ್ರೂಣವನ್ನು .

ಬಾಳಿನಲಿ ಗೌರವದಿಂದಿರು
ದೇವರ ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ
ಸಂಬಂದದಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರು
ಕರುಣಾಮಯಿ‌ ನೀನಾಗಿರುವೆ
ಮನ ಮನಗಳ ಜೊತೆ
ಮನೆ ಮನೆ ಬೆಳಗುವ
ಹಣತೆ ನೀನು
ಸಂಸಾರಕೆ ಸೊಬಗು ನೀನು
ಸೌಂದರ್ಯದ‌ ಶಿಲೆ ನೀನು
ಸಂತೋಷಕೆ ಶಿಖರ ನೀನು
ಕ್ಷಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ನೀನು
ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀನು
ಸಂಸ್ಕಾರದಲಿ ಕೀರ್ತಿ ನೀನು
ಗೌರವದಿ‌ ಕಾಣುವ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು
ಹೆಣ್ಣೆ - ನೀನು ಹೊಣ್ಣು
ಹೊಳೆಯುತಿರು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ
ತುಕ್ಕ ಹಿಡಿಯದ ಎಲ್ಲ ಗುಣ,ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ
ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ತೋರುಸು
ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನದಿ
ಸ್ತ್ರೀಕುಲದ ಜೊತೆ ಮನುಕುಲವ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿಸು

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು
✍🏻 Siddhkirti

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2016

ಕೊರಗು


ನಿನ್ನಿ ಮೌನ ಸಲ್ಲದು ನನಗೆ 
ನಗು ಮಾತು ಸಿಹಿ ಬೆಲ್ಲ ಎನಗೆ 
ನಗುವಾಗ ನಕ್ಕು ನಲಿದಿರುವೆ ನೀನು 
ಅಳುವಾಗ ಅತ್ತು ಬಳಲಿರುವೆ ನೀನು 
ನಿನ್ನ ಮನದಿ ನಗುವು ತುಂಬಿರಲೆಂದು 
ನನ್ನ ಮನದ ನಗುವ ನೀಡುವೆ ನಾನಿಂದು 
ಮರೆತಿರು ನೀನು ಮರೆಯಾದ ಮನವ 
ತಿಳಿದಿರು ನೀನು ತಿಳಿಯಾದ ಅರಿವ 
ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ 
ಮರೆತಿರು ನೀನು ಮನಸ್ಸಾರೆಯಿಂದ 
ನಕ್ಕು ನಲಿದ  ಆ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ 
ಅತ್ತು ಕರೆದ ಸಿಹಿ ಕನಸುಗಳು ಬಾರದಿರಲೆಂದೂ 
ನನ್ನಿ ಮನ ಮೌನಿಯಾಗಿದೆ 
ಮೌನದಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ಕೇಳಿದೆ 
ನಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಈ ಗೆಳತಿಗೆ ಸುಂದರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ 

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2016

ತಿಳಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ...


"¨É¼ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ PÀÆqÁ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ
¢£ÀUÀ½gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨Á¼À° PÀvÀÛ®Ä ¨ÁgÀzÉAzÀgÉ ºÉÃUÉ?
ºÉƼɪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁt¢gÀ®Ä ªÉÆÃqÀ §gÀĪÁUÀ
ªÉÆUÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀUÀĪÀ ±Á±ÀévÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
dUÀ ¨É¼ÀUÀ®Ä ºÀÄlÄÖªÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀAeÉAiÀÄ° ªÀÄļÀÄUÀĪÁUÀ
¸ÀzÁ RĶ §AiÀĸÀÄ¢gÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
ªÉÆUÀÄÎ CgÀ½ ¸ÀĪÁ¸À¤ ©Ãj ªÀÄÄzÀÄqÀĪÁUÀ
F fêÀPÉ ¨ÉøÀgÀ §gÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
vÀ¥ÀÄàUÀ½®èzÀ ªÀÄÆPÀ ªÀÄgÀªÀÅ ªÀÄ£ÀÄd¤AzÀ ºÀvÉåUÉqÀĪÁUÀ
w½zÀÄ fë¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀÄdjUÉ ²PÉë ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÉ ºÉÃUÉ?
ºÀÄlÄÖªÀ ¥Àæw fêÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà CjvÁUÀ

fêÀ£ÀzÀ° ¸ÉÆðUÉ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁzÀgÉ UÉ®ÄèªÀ §AiÀÄPÉ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?

ತುಣುಕು
"£À£Àß ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ PÀªÀ£À ©aÑmÉÖ £Á¤AzÀÄ
§ºÀÄ PÀpÃt £À£ÀUÉ ¨sÁªÀ ©r¸À®Ä
¨sÁªÀªÀgÀ¹ £Á£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ £À£ÀUÉ
£À£Àß ¨sÁªÀªÀ ºÉÃUÉ §tÂÚ¸À° ¤ªÀÄÄäAzÀÄ
¨sÁªÀ ¨sÁªÀ¢ C«wgÀĪÀ ¨sÁªÀªÀ
£À£Àß ¨sÁªÀªÀ ¨sÁ«¹zÉ £Á¤Ã PÀªÀ£À«AzÀÄ
EzÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ®è £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¸À¯ÉAzÀÄ
¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ©Ã¹gÀĪÀ vÀÄtÄPÀÄ ¨sÁªÀ"


ನೆನಪಂದ್ರೆ ನನಗಿಷ್ಟನೆನಪು ಬಂದರೆ ನೆನೆವುದು ಮನವು
ಮರೆವುದು ತನು ತನ್ಮಯವನು
ಎದೆಗಪ್ಪಿವೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಸು ನೆನಪುಗಳು
ಮನಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಗಂಟುಗಳು
ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ಮನವು
ಕವಿದ ಮೋಡ - ಭಾವದ ಸುರಿಸುವುದು ಮಳೆಯು
ನೆನೆದರೆ ಸುಖವು ನೆನಪಾದ ದು:ಖವು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತರು ಬಿಡಲಾರದ ನೆಪವು
ಬಣ್ಣಿಸಲಾರದು ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಬಣ್ಣವ
ರಂಗಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ
ಅಪರಿಚಿತ ಬಂಧಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ನೇಹವ
ಹೇಗೆಂದು ಮರೆಯಲಿ ನಾ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ
.ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ
ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ !
ನೆನೆದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ , ಮೊನ್ನೆ - ನಿನ್ನೆಗಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ

ನೆನಪಿನ ಕವನ ಗೀಚಿದೆ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ 

ಚೆ೦ದ ನೆನಪು
ನೆನನಪುಗಳು ನೆನಪಾಗಿ ಬರುವಾಗ
ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವು ಮಂದ
ನೆನಪಲ್ಲಿರುವ ಸುಖವು
ಮನದಾಳದಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಮೌನದ ರಾಗ
ಉಸಿರೆಳೆವ ವೇಗದಲಿ
ಬರುವ ನೆನಪುಗಳು
ಹುಡುಕುತಿವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ
ಆ ನಯನಗಳನು, ಹೃದಯಗಳನು
ಮಾಯವಾದ ಮಿಂಚು - ನೆನಪಿನ
ಕಿರಣ ಹಾಯುತಿವೆ ಕಣ್ಣೆದುರು
ನೆನಪಿನಲಿ ತುಂಬಿವೆ ನಸುನಕ್ಕ ಕ್ಷಣಗಳು
ತುಸು ಬಿಕ್ಕ ನೆಪಗಳು
ಮನದ ಪಕ್ಕದ ಮನವೊಂದು
ಮೌನದಿ ಮಾತಾಡಿ ಮನೆಮಾಡಿಹುದು
ನೆನಪಿನ ನೆಪವಾಗಿ ಹೃದಯಕಿಳ್ಳಿದು

ಭಾವದರಸಿಯ ಚುಂಬಿಸುವುದು 

ನಿನ್ನದಾಗಿರುವ ನಾನು    


  


ನಯನಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ
ರೆಪ್ಪೆಯಡಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನೀನು
ನಯನ ನಾ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವೆ ನೀನು
ಎದೆ ಬಡಿತದ ಸದ್ದಿಗೂ ಹೆದರದೆ
ಮನಸಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವೆ ನೀನು
ಭಾವ ಭಾವಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದಲಿ
ಮನ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನೀನು
ಭಾವನೆಯ ಗೆಲುವಿನಲಿ ಮರಳುವೆ
ರೆಪ್ಪೆಯಡಿ ನೀನು
ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ನೆಪದ ಭಾವದಲಿ
ಬೆರೆತು ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ

ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ನೀನು