ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2012

ಕವನಕವನವೆಂದರೆ
ಕವನದಲ್ಲಿರುವ ಅವಳು
ಪದಗಳನ್ನು ಕೂದಲೆಳೆಯೆಂದು
ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಸಿದವಳು
ಪ್ರಾಸಗಳೆಂಬ ನಯನಗಳಿಂದ
ಸೆಳೆಯುವವಳು
ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತವಳು
ಕಲ್ಪನೆಯನು ಕವನವೆಂದು ಬರೆದವಳು
ಹೃದಯದ ಪುಟವ ಕೆಲ ಶಬ್ದಗಳಲಿ
ಅಲಂಕರಿಸುವವಳು
ಪದಗಳ ಕೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಓದುಗರನ್ನು
ಕರೆತರುವಳು
ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥದ
ಮುತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಳು
ಕವನದ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ
ಕಾರಣ ಕವನದಲ್ಲಿರುವವಳೇ ಇವಳು

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: