ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2011

ಏಕೆ


ಗೋಡೆ ಬದಿಗೆ ಅಡುಗಿ
ಏಕೆ ನಿಂತಿಹೆ
ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಪ್ರೀತಿ
ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ
ಮೋಸ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಏಕೆ ನಂಬಿದೆ 
ಹೃದಯ ಕದ್ದ ನಲ್ಲನೆ 
ಏಕೆ ಮಂಕಾದೆ 
ಭಾವನೆಯ ಬೀಜವ 
ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ 
ಬೇಡೆಂದರೂ ಬಳಿಗೆ 
ಏಕೆ ಬಂದಿಹೆ 
ಮರೆತಿರುವೆ ನನ್ನನು
ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ 
ಹೇಳು ನೀನು ಕಾರಣ
ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ 
ಎದೆಗೆ ಚೂರಿ ಎರಗಿ
ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: