ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2016

ತಿಳಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ...


"¨É¼ÀUÀĪÀ ZÀA¢gÀ PÀÆqÁ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ
¢£ÀUÀ½gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¨Á¼À° PÀvÀÛ®Ä ¨ÁgÀzÉAzÀgÉ ºÉÃUÉ?
ºÉƼɪÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÁt¢gÀ®Ä ªÉÆÃqÀ §gÀĪÁUÀ
ªÉÆUÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀUÀĪÀ ±Á±ÀévÀ G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
dUÀ ¨É¼ÀUÀ®Ä ºÀÄlÄÖªÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀAeÉAiÀÄ° ªÀÄļÀÄUÀĪÁUÀ
¸ÀzÁ RĶ §AiÀĸÀÄ¢gÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
ªÉÆUÀÄÎ CgÀ½ ¸ÀĪÁ¸À¤ ©Ãj ªÀÄÄzÀÄqÀĪÁUÀ
F fêÀPÉ ¨ÉøÀgÀ §gÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
vÀ¥ÀÄàUÀ½®èzÀ ªÀÄÆPÀ ªÀÄgÀªÀÅ ªÀÄ£ÀÄd¤AzÀ ºÀvÉåUÉqÀĪÁUÀ
w½zÀÄ fë¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀÄdjUÉ ²PÉë ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÉ ºÉÃUÉ?
ºÀÄlÄÖªÀ ¥Àæw fêÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌVAiÉÄà CjvÁUÀ

fêÀ£ÀzÀ° ¸ÉÆðUÉ ¤gÁ¸ÉAiÀiÁzÀgÉ UÉ®ÄèªÀ §AiÀÄPÉ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. this article is not in unicode . anable to read this. Pls use baraha direct or nudi unicode - muraleedhara upadhya - http://mupadhyahiri.blogspot.in

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
  2. ನಿಮ್ಮ fontಅನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ಬರಹ ಅಥವಾ ನುಡಿ ಯುನಿಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆದರೆ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ