ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2016

ತುಣುಕು
"£À£Àß ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ PÀªÀ£À ©aÑmÉÖ £Á¤AzÀÄ
§ºÀÄ PÀpÃt £À£ÀUÉ ¨sÁªÀ ©r¸À®Ä
¨sÁªÀªÀgÀ¹ £Á£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ £À£ÀUÉ
£À£Àß ¨sÁªÀªÀ ºÉÃUÉ §tÂÚ¸À° ¤ªÀÄÄäAzÀÄ
¨sÁªÀ ¨sÁªÀ¢ C«wgÀĪÀ ¨sÁªÀªÀ
£À£Àß ¨sÁªÀªÀ ¨sÁ«¹zÉ £Á¤Ã PÀªÀ£À«AzÀÄ
EzÀÄ PÀªÀ£ÀªÀ®è £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¸À¯ÉAzÀÄ
¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ ©Ã¹gÀĪÀ vÀÄtÄPÀÄ ¨sÁªÀ"


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: