ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 25, 2012

ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿJPÀÌqÀ J£ÀßqÀªÁVzÉ
£À«Ää PÀ£ÀßqÀ
PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ£ÀßrAiÀiÁUÀ°
PÀgÀÄ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ

G¹gÀ G¹gÀ°
ºÀ¹gÁUÀ° PÀ£ÀßqÀ
JzÉ §rvÀªÀÅ
ºÉüÀ° PÀ£ÀßqÀ

D°¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÀPÉ
PÉüÀ° EA¥ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ
PÀtÂÚ£À eÉÆvÉAiÀiÁV
PÀuÁÚUÀ° PÀ£ÀßqÀ

gÀPÀÛªÁV ºÀjAiÀÄ°
zÉúÀzÀ° PÀ£ÀßqÀ
ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA©gÀ°
¦æÃw¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ

ºÀÄnÖzÀ PÀƸÀÄ
£ÀÄrAiÀÄ° PÀ£ÀßqÀ
PÀÄtÂAiÀÄĪÀ £À«¯ÁV
PÀÄtÂzÁr¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ

PÀ°¬Äj PÀ°¹j
eÁÕ£À¢Ã¥À PÀ£ÀßqÀ
ªÀÄ£ÀzÀ° ªÀÄ£ÉAiÀÄ°
¨É¼ÀUÀ° PÀ£ÀßqÀ

£ÀÄr PÀ£ÀßqÀ £ÀqÉ PÀ£ÀßqÀ
vÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À PÀ£ÀßqÀ
PÀ°AiÀÄĪÁ PÀ£ÀßqÀ £À°AiÀÄĪÁ PÀ£ÀßqÀ
ªÀÄgɸÀĪÁ £ÁªÉ®ègÀÆ JPÀÌqÀ J£ÀßqÀ
§AiÀĹj ¨É¼É¹j
PÀgÀÄ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ
ºÀ¹ªÁUÀ° ºÀ¹gÁUÀ°
PÀgÀÄ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ
zÉúÀªÁUÀ° fêÀªÁUÀ°
PÀgÀÄ£ÁqÀ PÀ£ÀßqÀ
§gÉAiÀÄĪÀ ±À§Ý PÉüÀĪÀ £ÁzÀ
ºÁPÀĪÀ vÁ¼À ¸À«AiÀÄĪÀ ¸ÁézÀ
MAzÉà PÀ£À¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÁUÀ° £À£Àß PÀ£ÀßqÀ
£À£À¸ÁUÀ° ¸ÀzÁ ¨É¼ÀUÀĪÀ £ÀAzÁ¢Ã¥ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: