ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ

ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವದ ಭಾವನೆಗಳು ಕವಿತೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಜೀವನವ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2010

ನಿಜವಾದ ಗುರು

ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 

ದೇವರ ಸಮಾನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು

ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ

ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು

ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ತಿಳಿದಿರುವ

ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ ನೀವು

ನಿಮ್ಮ ಕೋಮಲವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ

ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಅರಸ ನೀವು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು

ತುಂಬುವ ನಂಬಿಕಾಸ್ತ ನೀವು

ಬಡವರಿಗೆ ಜ್ಞ್ಯಾನ ದಾನ ಮಾಡುವ

ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನ ಮಿತ್ರ ನೀವು

ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ

ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಿಲೆಯು ನೀವು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮೆಚ್ಚುವ

ಕರುನಾಡಿನ ಜೀವ ನೀವು

ಅಜೀವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ

ರತ್ನ ಶಿರೋಮಣಿ ನೀವು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ

ಏಕೈಕ ದೇವರ ಸಮಾನದ ಗುರು ನೀವು


ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವ :)

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: